QCMS

全局标签说明

网站名称 

 <?= $this->Web['ShopRs']['ShopName'] ?>


网站一句话简介

<?=$this->Web['ShopRs']['ShopDesc']?>


网站LOGO

<?=$this->Web['ShopRs']['ShopLogo']?>


网站状态

<?=$this->Web['ShopRs']['State']?> (1:正常, 2:关闭)


统计代码

<?=$this->Web['ShopRs']['TongjiCode']?>


电话号码

<?=$this->Web['ShopRs']['Phone']?>


联系QQ

<?=$this->Web['ShopRs']['QQ']?>


客服微信二维码

<?=$this->Web['ShopRs']['WechatQrCode']?>


网站邮箱

<?=$this->Web['ShopRs']['Mail']?>


公司地址

<?=$this->Web['ShopRs']['Address']?>


经纬度坐标

<?=$this->Web['ShopRs']['Gps']?>


网站SEO关键字

<?=$this->Web['ShopRs']['Keywords']?>


网站SEO简介

<?=$this->Web['ShopRs']['Description']?>


备案号

<?=$this->Web['ShopRs']['Icp']?>


网站背景图片

<?=$this->Web['ShopRs']['ShopBgImg']?>


网站背景颜色

<?=$this->Web['ShopRs']['ShopBgColor']?>

域名授权查询

输入您的网址查询是否授权